Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 13 A 16 ANYS)

Rigor i flexibilitat

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn les edats de 12 a 16 anys. És la darrera etapa escolar obligatòria. L’etapa consta d’un currículum comú per a tots els alumnes de primer a tercer curs, format per unes matèries comunes (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, tecnologia, educació visual i plàstica, música, educació física i cultura religiosa) i unes matèries optatives que s’oferten anualment segons els interessos i les capacitats dels alumnes. A la nostra escola les matèries optatives de 1r a 3r es treballen internivells i estan agrupades en Tallers (botànica, ciència a l’aula, francès, lògica, projecte d’art, servei comunitari i teatre) i Habilitats (debat, taller d’escriptura, fill your skill, mecanografia i tècniques d’estudi). En el cas de 4t, les optatives s’orienten segons els interessos acadèmics dels alumnes i pensant en les seves necessitats de futur.

L’etapa disposa de mecanismes per atendre la diversitat d’alumnes que acull, a més d’un servei de psicopedagogia. A cada nivell, es realitza un treball de síntesi i, a quart, un treball de recerca en equip. Durant tota l’etapa els alumnes disposen d’un tutor grupal i un tutor individual que són el seu punt de referència i els encarregats d’ajudar i assessorar cada alumne/a en el seu procés de creixement personal i acadèmic.

La robòtica educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que permet als estudiants desenvolupar àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de Lingüística i Creativitat.

Els estudiants aprenen a construir models que normalment van acompanyats d’un programa informàtic que fa que el robot executi ordres (ja sigui desplaçar-se, identificar colors, mesurar distàncies a un objecte, …). Els sistemes de programació que se solen utilitzar gairebé sempre estan basats en icones i no en instruccions escrites, perquè l’aprenentatge sigui més atractiu i intuïtiu. La finalitat és que l’estudiant es familiaritzi amb els dispositius programables, cada vegada més presents en la nostra societat (ordinadors, telèfons mòbils, …). Amb aquesta capacitat per entendre com es programen els robots, adquireixen una habilitat que els hi serà molt útil en el seu futur personal i professional.

L’objectiu prioritari de l’àrea de llengua és el foment de les habilitats comunicatives (entendre, parlar, llegir i escriure). Per aconseguir-ho realitzem un treball de llengua a l’escola a partir de l’ús i processos implicats en les produccions verbals, és a dir, a partir d’una perspectiva funcional, comunicativa, que situï els aprenents en situacions reals de comunicació. Aquest plantejament emmarca l’actual ensenyament de la llengua en l’enfocament comunicatiu o pragmàtic.

L’escola ofereix l’ensenyament en llengua catalana, castellana i anglesa, així com també en llengua francesa com a segona llengua a tots aquells alumnes que ho demanin. 

Dins del marc d’aprenentatge de la segona llengua obligatòria i seguint amb l’objectiu fonamental de treballar l’habilitat i domini de la llengua, el centre ofereix diversos projectes, entre els quals trobem:

  • Auxiliar de conversa a través del qual s’ofereix setmanalment a l’alumnat un recurs real a nivell comunicatiu
  • English menu ens ofereix un seguit d’activitats a l’hora de dinar que ens permeten fer una immersió lingüística i cultural en llengua anglesa.
  • Estades a l’estranger, incloent el viatge d’immersió lingüística a 2n d’ESO.
  • Participació a concursos en llengua anglesa com el  ‘The Big Challenge’ o ‘The Fonix’.
  • Exàmens oficials d’Oxford.
  • Ús de plataformes digitals de lectura en anglès que ofereixen un ventall més ampli de gèneres i que s’adapten als diferents nivells d’ús de la llengua de l’alumnat.

A cicle Superior de Primària i a tota la Secundària es realitza una  reestructuració de les tutories individuals per tal de millorar l’atenció individualitzada.

Cada professor/a tutoritza només 10 alumnes per tal de  realitzar 6 tutories individualitzades al llarg del curs  a partir de l’elaboració de plans de millora personals i acadèmics, introduint l’autoavaluació per part dels alumnes del seu procés de creixement, per tal de poder afavorir la construcció d’un projecte de vida propi per cada alumne.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website